ระบบสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ
ภาคการศึกษา 1 2 3
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่) ๒๕๕๙ - - -
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(สมทบ ม.มหิดล) - - -
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ. 2559 (สมทบ มหาลัยราชภัฏยะลา) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๐ (วพบ.อุตรดิตถ์) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559 (วพบ.จังหวัดนนทบุรี) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2560 - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2559 - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๑ (วพบ.แพร่) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (วพบ.สุราษฎร์ธานี) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)(แพร่) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเวชระเบียน - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559) (วสส.ขอนแก่น) - - -
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (วสส.อุบล) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณทิต (ปรับปรุง 2560)สมทบม.เชียงใหม่ - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สมทบม.เกษตรศาสตร์ - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561 สมทบ ม.บูรพา - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560) สมทบ ม.บูรพา - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (วพบ.พระพุทธบาท) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล(วพบ.ชัยนาท) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล(วพบ.สระบุรี) - - -
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (สมทบม.มหิดล) - - -
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สมทบมหาวิทยาลัยบูรพา - - -

หมายเหตุ : ใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขบอกจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1453 seconds 7.21MB |