ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 29 เมษายน 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 29 เมษายน 2562 5 พฤษภาคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 29 เมษายน 2562 5 พฤษภาคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 29 เมษายน 2562 5 พฤษภาคม 2562
ช่วงสอบกลางภาค 20 พฤษภาคม 2562 26 พฤษภาคม 2562
ช่วงสอบปลายภาค 24 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 24 มิถุนายน 2562 7 กรกฎาคม 2562
วันปิดภาคการศึกษา 7 กรกฎาคม 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.1424 seconds 6.36MB |